02 apr

UVOD U RADIKALNE TEORIJE 13, GILLES DELEUZE

6. IV 2013. u CK13 otpočinje aprilski Uvod u radikalne teorije. Ove subote će se baviti Deleuzeom.

14.00h projekcija delova Delezovog abecedarijuma (srp=hr titl)

15.00h Ivan Milenković "Politike istine Žila Deleza"

17.00h Darko Drašković "Desilo se bez razloga, a ipak nije bilo slučajno – 
Jedno tumačenje Delezovog pojma virtuelnog"

Moderator: Mark Lošonc

deleuze

Ivan Milenković Politike istine: problem istine kod Žila Deleza


U kombinaciji u kojoj politika i istina stoje jedna kraj druge postoji nesto, na prvi pogled, blasfemično: politika i istina ne idu zajedno, politika "prlja" istinu. Područje politike nije i područje istine. I obratno. Politika računa na učinke bez obzira na njihovu istinosnu supstanciju, kao što se istina ne obazire na političku perspektivu. Ovakva postavka, međutim, sa modernim dobom dovedena je u pitanje, a sa poststrukturalisitičkom intervencijom i potpuno razgrađena.
Istina nije pojam po kojem se Delez prepoznaje. Za njega nije problem istina, već ono što istina pretpostavlja. Zato se istina u njegovim delima pojavljuje gotovo usput, kao prateći element pojmova i slika koje nastoji da razgradi, odnosno kao neka vrsta neupitnog oslonca onoga što naziva dogmatskom slikom mišljenja. Kritika istine do Ničea uvek je bila polovična, smatra Delez, jer nikada nije dovela u pitanju istinu samu i njene pretpostavke, već samo pretenzije na istinu. Delez, dakle, preuzima onu sliku istine koju je Niče već provukao kroz svoj jezički i pojmovni žrvanj i koristi je da bi raskrčio preopterećeno pojmovno polje i ponudio nove sklopove, odnosno novu sliku mišljenja. Da bi to uradio on u igru uvodi znak, prisilu znaka, susret, nužnost, na način koji ih, do tada, nije povezivao sa istinom. Politika se, zbog toga, pojavljuje kao pojam koji ulazi u odnose moći sa istinom, bez negativnih odjeka koji prate taj odnos. 

Ivan Milenković (1965), studirao pravo i filozofiju na Beogradskom univerzitetu, diplomirao filozofiju na odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Magistrirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Od 1995. stalni saradnik Trećeg programa Radio Beograda, gde danas radi na mestu zamenika glavnog i odgovornog urednika. Bavi se savremenom francuskom i političkom filozofijom. Objavio tridesetak tekstova i studija u domaćoj i stranoj stručnoj periodici i blizu 150 prikaza, osvrta i recenzija u domaćoj nedeljnoj i dnevnoj štampi. Prevodi sa francuskog i italijanskog. Knjigu izabranih osvrta, prikaza i recenzija Filozofski fragmenti objavila izdavačka kuća "Karpos" 2011. godine.

Darko Drašković Desilo se bez razloga, a ipak nije bilo slučajno – Jedno tumačenje Delezovog pojma virtuelnog
Istorija filozofije može se čitati i kao istorija principa dovoljnog razloga – ideje da sve što postoji mora imati razlog zbog koga ili usled koga postoji. Misao Žila Deleza predstavlja, između ostalog, i pokušaj konfrontacije sa tako shvaćenom istorijom filozofije. Moderna filozofija obeležena je dominacijom dovoljnog razloga. Savremenom filozofijom, nasuprot tome, dominira stanovište da ono što postoji, u poslednjoj liniji, postoji bez razloga. Odbijajući i jedno i drugu stranu alternative – između determinizma (sve što postoji ima razlog) i tzv. "aleatornog" stanovišta (postojeće je, u poslednjoj liniji, bezrazložno) -, Delez pokušava da artikuliše paradoksalnu ideju bezraložnog koje, uprkos svojoj bezrazložnosti, nije slučajno. Njegov filozofski pokušaj kristalizuje se u pojmu virtuelnog, o kome će na predavanju biti reči.

Darko Drašković je diplomirao i magistrirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Polja njegovog filozofskog interesovanja obuhvataju strukturalizam i postruktalizam i modernu filozofija, a naročito filozofije Luja Altisera i Rene Dekarta. Posebno se se bavi pitanjem nauke i tehnike kao i njihove veze sa problematikom jednakosti i slobode. Trenutno piše doktorsku tezu naslovljenu ''L'idée de nature chez Descartes et le materialisme contemporain'' na Univerzitetu u Lozani.

Print Friendly, PDF & Email
Share
Translate »