Tag Archives: T.O.P. – Theorie.Organisation.Praxis

22 jun

EKONOMIJA JE NASTAVAK RATA DRUGIM SREDSTVIMA

«Ekonomija je nastavak rata drugim sredstvima»

Intervju sa grupom “T.O.P. – Theorie.Organisation.Praxis” iz Berlina
 

 

GERUSIJA: Možete li ukratko da predstavite vašu grupu, vaše aktivnosti i aktuelne ciljeve kao i vaš razvitak od osnivanja?

 

T.O.P. : Kao što ime naše grupe – T.O.P. Teorija. Organizacija. Praksa – već pokazuje mi sledimo tri glavna cilja:

  1. Teorija, što znači razvijanje i pružanje radikalne kritike putem javnih nastupa i seminara, Marksove jesenje škole, objavljivanja publikacija, postera, letaka i naravno časopisa “Straßen aus Zucker”, koji je postao poprilično velik i bitan i takođe predstavlja projekat koji uključuje ljude izvan naše grupe. Novija izdanja su pokrila teme kao što su rasistička mobilizacija u Nemačkoj, protesti izbeglica, protesti protiv krize i antikapitalizma uopšte, kao što su Blockupy, feminizam, uključujući i pripreme za demonstracije 8. marta
  2. Organizacija znači organizovanje same naše grupe, koja je odnedavno postala povelika i koja se podelila u različite radne grupe. Na nacionalnom nivou učestvujemo u organizacionim procesima Ums-Ganze![1]-a, što takođe podrazumeva rad sa drugim savezima, kao Interventionistische Linke (Intervencionistička Levica), i određene projekte kao Blockupy, ili priprema protiv ECB (Evropska Centralna Banka) 18. marta 2015., ili feministički marš 8. marta. Na kraju, ali ne i zadnje po važnosti, organizujemo na evropskom nivou, putem mreže «Beyond Europe», saradnju i sa grupama u drugim zemljama. Ovaj nivo organizacije ima često u osnovi određene događaje kao mobilizacija protiv WKR-Ball u Beču (veliki desničarski bal), Blockupy protesti protiv kapitalizma i krize u Frankfurtu, ili veliki politički festival organizovan od strane Alpha Kappa-e u Grčkoj.
  3. Praksa: Kritičko mišljenje i teorijska analiza su ključni za odgovarajuće razumevanje društva. Teorijska kritika kapitalizma, međutim, mora da se poveže sa praktičnom kritikom: političkom akcijom i društvenom borbom. Ako smo uvereni da se danas kapitalizam, kao samodovoljni, nepotrebni odnos prinude, mora nadvladati radi uspostavljanja humanog i razumnog društva, onda bi trebalo razviti političku akciju koja je usmerena ka toj misiji. Mi danas i dalje eksperimentišemo sa različitim formama delovanja, iz naše marginalizovane pozicije, i pokušavamo da reflektujemo naše iskustvo na strateškom nivou.

 

GERUSIJA: Prošlog novembra Nemačka je proslavila 25. godišnjicu od pada Berlinskog zida. Budući da je vaša grupa sa sedištem u Berlinu, kako i do koje mere je iskustvo Mauerfall-a uticalo na vašu političku borbu? Šta biste danas mogli reći 25 godina posle tog nesumnjivo odlučujućeg događaja, koji ipak nije označio kraj istorije?

Read More

Share
31 dec

“ECONOMY IS THE CONTINUATION OF WAR THROUGH DIFFERENT MEANS”. Intervju sa grupom “T.O.P. – Theorie.Organisation.Praxis” iz Berlina

k-logo_small

Could you briefly present your group, its activities and current goals as well as your development since the first days?

TOP: As the name of our group, T.O.P. – Theorie.Organisation.Praxis, already shows, we are following three major goals:
1. Theory, which means developing and presenting a radical critique through public speeches and seminars, the Marx Autumn School, publishing publications, posters, leaflets and of course the journal “Straßen aus Zucker”, which has become quite big and important and is a project which also includes people outside our group. Recent issues have covered topics such as racist mobilizations in Germany, refugee protests, protests against the crisis and anti-capitalism in general, such as Blockupy and feminism, including the preparation for the demonstration on the 8th March.

2. Organisation means organizing our own group, which has become quite big recently and which is divided into different working-groups. At the national level we participate in the organizational processes of Ums-Ganze!, which also includes working with other alliances like Interventionistische Linke (Interventionist Left) and certain projects like Blockupy or the preparation against the ECB (European Central Bank) on the 18th of March 2015, or the feminist march on the 8th March. Last but not least, we organize at the European level, through the “Beyond Europe” network, collaboration with groups in other countries as well. This level of organization is often based on certain events like the mobilization against the WKR-Ball in Vienna (a big rightwing ball), the “Blockupy” protests against capitalism and crisis in Frankfurt or the big political-festivals organized by Alpha Kappa in Greece.
3. Praxis: Critical thinking and theoretical analysis are crucial for an adequate understanding of society. The theoretical critique of capitalism, however, must be connected with a practical critique: political action and social struggle. If we are convinced today that capitalism as a self-sufficient, unnecessary relationship of constraint must be overcome for the establishment of a humane and reasonable society, than we should develop a political action that is directed to this mission. Today, we are still experimenting with different forms of action, from our marginalized position, and we try to reflect our experiences on a strategic level.

Read More

Share
Translate »