Tag Archives: Maja Solar

17 nov

SINDIKATI I OTPOR

Učesnice/i: Nada Vidović (Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, Novi Sad), Boško Petrov (Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, Novi Sad), Jovica Lončar (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Zagreb) i Milenko Srećković (Pokret za slobodu, Kragujevac). Moderatorka: Maja Solar (Gerusija, Novi Sad).

Mesto i vreme: Plenum sala Radničkog doma ‘’Svetozar Marković’’, Bulevar Mihajla Pupina 24, Novi Sad, 29. novembar 2014. (subota) u 17.00h.

Nakon uvođenja sindikalnog pluralizma i višepartijskog sistema, sindikati kao radničke organizacije i dalje imaju odgovornost prema radničkoj klasi koja je danas, više nego ikada, podvrgnuta snagama kapitala i skoro bez ikakve pregovaračke moći. Ovaj gubitak organizacijske autonomije očituje se kako na tržištu rada, tako i na radnom mestu. Najbolji dokaz za to je i donošenje skorašnjih zakona (Zakon o radu, Zakon o privatizaciji, Zakon o PIO) po ‘’hitnom’’ postupku od strane vlade Srbije, gde su sindikati pokazali da ne mogu bitnije uticati na dominantne politike štednje. Ovime je još jednom pokazana sva jalovost ‘’socijalnog dijaloga’’ kojim se u konkretnoj situaciji iz sindikalne pozicije ne može postići ništa. Defanziva u kojoj se nalaze sindikati u Srbiji i u regionu indikator je ne samo činjenice da je kapitalizam u ofanzivi, već i toga da sindikati ne mogu delovati na način na koji su do sada delovali kao jak mehanizam koji bi predvideo političke poteze aktuelne politike i ponudio alternativnu radničku politiku. Ipak, sindikati kao tradicionalno mesto radničkog organizovanja, sa celokupnom infrastrukturom, kapacitetima i postojećim članstvom, i danas bi mogli biti bitno mesto otpora, naravno iz drugačije organizacione ravni.

Na ovoj tribini ćemo govoriti o odnosu sindikata prema procesu privatizacije, o odnosu sindikalnih i nevladinih organizacija, te o dometima, ograničenjima i mogućnostima sindikalnog delovanja u aktuelnom trenutku. Govorićemo i o nedavnim primerima sindikalnih borbi protiv koncesije auto-puteva i sprečavanja privatizacije komunalnih službi u Hrvatskoj, te o sličnostima i razlikama sindikalne scene u Srbiji i u regionu. 

Share
26 jul

ŽENSKI JUGOSLOVENSKI EKSPERIMENT

Tekst je objavljen u 3. broju časopisa MARGINA (jul 2014), str. 79 -83.

ŽENSKI JUGOSLOVENSKI EKSPERIMENT

Maja Solar

Ženske organizacije na jugoslovenskim prostorima pojavljuju se u drugoj polovini XIX veka, a množe se početkom XX veka. Zauzimajući širok političko-ideološki spektar (od onih koje su bile vezane za socijaldemokratiju, preko građanskih, do onih koje su bile vezane za crkvu), ove organizacije su imale i različite pristupe problemu položaja žena u društvu. Dok su građanske organizacije svoje emancipatorske zahteve prvenstveno temeljile u pravnoj regulaciji (zahtevima za izjednačavanje žena u pravnom smislu), dotle su konzervativne ženske skupine (paradigmatični primeri su razna kola sestara) fokus stavljale na karitativno-humanitarni rad. Građanske feminističke opcije su zahtevale ravnopravnost muškaraca i žena u juridičkom aspektu, pravo glasa i izbora, pravo na obrazovanje, jednaki moral za oba pola itd., ali nisu ih zanimale promene u odnosima proizvodnje i društvenog poretka uopšte. Feministkinje iz građanskog miljea nisu videle kapitalizam kao problem, već su se borile za jednake šanse za žene u karijeri i sferi rada (ostavljajući netaknutnom klasnu strukturu društva). Konzervativne ženske grupe, pak, ne samo da se nisu zanimale za promenu društvenih odnosa (ni u političkom niti u ekonomskom smislu), već su svoj rad ugrađivale u nepromenjenoj patrijarhalnoj strukturi – videći ulogu žene upravo tako kako joj je i bila nametnuta. Ove organizacije su se bavile humanitarnim radom, naročito su pomagale ženama majkama i bile su stub očuvanja ideologije crkve. Sa razvićem kapitalističkog načina proizvodnje na jugoslovenskim prostorima razvija se i radnički pokret, a sa njime i socijalističke ženske organizacije. Prvi svetski rat bio je prvi prekid u radu ovih organizacija, ali i eksces koji je omogućio izvesnu transformaciju tradicionalnih polnih uloga (žene su morale preuzimati one uloge koje su tradicionalno bile namenjene muškom polu). Nakon rata i stvaranja jugoslovenske države, ženske organizacije se još više umnožavaju i objedinjuju na osnovu regionalnih kriterija. Posebna pozicija levih ženskih organizacija bila je uslovljena agresivnom antikomunističkom politikom (zabranom rada komunističke partije 1920. g. putem dekreta pod nazivom Obznana, Zakonom o zaštiti države koji je donet 1921. g, te otvorenom diktaturom kralja Aleksandra od 1929. g. i zabranom političkih partija uopšte). Kako je komunistička partija mogla raditi samo u ilegali, tako su i ženske organizacije levog spektra pronalazile nove oblike organizacije rada. Jedna od taktika rada u tako teškim uslovima bila je i rad u nekomunističkim organizacijama, stoga je partija koristila i mnoge ženske organizacije za članstvo vlastitih snaga – preko kojih je pokušavala delovati (primera radi, preko Društva za prosvetu žena, zatim preko Ženske nabavljačke zadruge, a naročito preko Omladinskih sekcija u Ženskom pokretu itd.[1]) Ženske organizacije vezane za radnički pokret su u međuratnom periodu itekako bile aktivne. No, tek tokom drugog svetskog rata (drugog prekida u ovoj istoriji ženskog organizovanja) nastaje do tada najmasovnija ženska organizacija na jugoslovenskim prostorima koja je uspela da okupi i mobiliše najveći broj žena – Antifašistički front žena.

Oformljen još za vreme rata (1942. g u Bosanskom Petrovcu) AFŽ je i nakon rata razvijao najveći deo svojih aktivnosti, sve do 1953. g. kada je zvanično i ukinut. Ono što je zanimljivo u daljnoj istoriji ženskog organizovanja jeste zaborav i brisanje povesti AFŽ-a (osobito nakon 1990-ih) kao čvornog mesta transformacije polnih/rodnih uloga i odnosa. U sklopu (neo)liberalne ideologije prema kojoj su demokratske slobode nastale nakon sloma socijalizama – nema mesta za istoriju jugoslovenskog emancipatorskog eksperimenta. Priča o AFŽ-u je ili sasvim nestala ili se pojavljivala kao neka tačkica u istoriografiji, uglavnom vezana za naraciju o jugoslovenstvu kao totalitarnom projektu (pri čemu je akcenat na ovu priču uvek bio na negativnom). Iako je iskustvo AFŽ-a zaista jedno ambivalentno iskustvo, zaboravljanje snažne emancipatorske dimenzije ove ženske prošlosti (kao i jugoslovenske prošlosti uopšte) predstavlja ne samo nekritički manevar u službi pojednostavljenja, već i jasno političko-ideološko opredeljenje savremenih istorija.

Zagorka Spicanovic

Read More

Share
12 jul

Maja Solar_Brecht, politika umetnosti i teorije

Krajem marta smo dobili poziv od drugara iz SKCNS da dođemo na tribinu povodom pozorišne predstave Ubiti Zorana Đinđića na kojoj su govorili reditelj ove predstave (Zlatko Paković) i bivši urednik lista Republika (Nebojša Popov).[i] Predstavu tada nismo gledali, a poziv nam je upućen kao subjektima koji bi valjalo da dođu i budu nekakva (politička) opozicija na tom svečanom drugosrbijanskom skupu. Došlo nas je petoro. Sedeli smo i slušali sagu o ’devastaciji erosa’, o  ’erosu koji je  ubijan na rate, temeljito i sistematski’, a eros je nekakav pogon akcije koji prolazi kroz faze, ima svoj klimaks, nabujalost, kao i period ponavljanja i slabljenja. Dat je i primer kako ste nekad mogli da ’idete da ubijete Hrvate ili isterate Mađare iz kuća, ili Srbe’, jer u tim akcijama također ima erosa, iako je on destruktivan, ali ga ipak ima, a sada se događa potpuna devastacija erosa, on se gasi. Vezujući ovaj diskurs seksualnosti za diskurs politike, uz parolu ’od kreveta do mitinga’, govornici su ispredali priču o figuri Zorana Đinđića, koji se u ovoj sagi pojavljuje, naravno, kao ’sveta’ figura. U pozadini priče stoji aktuelna borba nove vlasti protiv korupcije, jer su pripovedači pokušavali da nam razotkriju istinu o tome kome zapravo pripada prvi deo ovog kolača – naravno Zoranu Đinđiću. Samo je prerano ubijen, pa nismo imali vremena to da vidimo, ipak postoje naznake (Popov upućuje na jednu fusnotu u tekstu Zagorke Golubović[ii]). Pored toga, iz publike se čulo da je Đinđić je pred smrt (nekome privatno) rekao da je uvideo da postoji problem sa privatizacijom i da je potrebno ponovo pokrenuti proizvodnju, pa eto.. svaki deo kolača zapravo pripada ubijenom premijeru. I dok se akteri aktuelne vlasti često pozivaju na Đinđića, iako on navodno ne pripada trenutno dominantnoj ideologiji, naši pripovedači kao nosioci istine znaju gde i u koji političko-ideološki milje ga zapravo treba smestiti, a sve to potkrepljeno znanjem i visokostiliziranim govorom o obračunu sa erosom. Kakve to veze ima sa pozorišnom predstavom? Predstava je, tako je rečeno, ’iskra erosa koji se nije dao uništiti’… Sve smo mi to pažljivo slušali, nešto i zapisali, naravno nismo mogli da se u određenim momentima suzdržimo od kikotanja (zbog čega smo dobili prekore), a ponekad smo jedva suzdržavali i suze. Ali smo ipak sve to saslušali i nakon završetka postavili neka pitanja i dali komentare. Došlo je do male rasprave, a momenat kada su pripovedači sage o erosu shvatili da uopšte nismo gledali predstavu bio je za njih trijumfalni – momenat u kome nas diskriminišu kao društvene subjekte koji imaju neke svoje stavove u vezi sa političkim, ekonomskim i društvenim pitanjima, jer nismo gledali predstavu i nismo kompetentni da sudimo o opštedruštvenim pitanjima! Dva meseca nakon te tribine, otišli smo da gledamo tu predstavu. Doduše u manjem broju, karta nam je bila preskupa (na dan izvođenja koštala je 1000 din, u pretprodaji 800, komplet od dve 1200 din!) I odgledali je… I nismo otkrili ništa novo, ništa što nam već nije bilo jasno i onda na tribini posvećenoj apologiji Đinđića u martu.

Ova predstava, kao i tribina povodom nje, neće me zanimati u daljnjem tekstu, niti ću se baviti njenom estetikom i kritikom. Ono što me ovde zanima jeste politika umetnosti, a preko Brechtovih eksperimentacija i politika teorije. Zanima me, i neka samo u ovom smislu ova uvertira bude inspiracija, kako i kada govorimo o politici umetnosti. Podstaknuta pitanjem da li je jedna teatarska predstava politična samo onda kada se eksplicitno bavi političkim ličnostima (kao što je slučaj u navedenoj predstavi) ili se politika umetnosti odnosi na prakse i strukture moći na drugačiji način, pokušaću da dam skicu uvoda u Brechtovu teoriju teatra i da pokažem zašto nam je Brecht važan i danas.

Read More

Share
06 avg

À PROPOS DE NOUS

Pourquoi le collectif Gherussia?

Gherussia est un collectif engagé dans le travail théorique, politique et militant. à partir d’une base anti-capitaliste, marxiste et féministe, et en développant une critique à l’exploitation socio-économique, Gherussia représente un lieu de rencontre pour tous ceux qui luttent pour une société organisé en fonction des besoins de l’homme et pas en fonction des besoins du marché et de la logique du profit.

Gherussia déploie ses activités avec les groupes sociaux avec lesquels elle collabore: organisations régionales de gauche; syndicats; groupes de défense des droits des travailleurs; groupes progressistes d’étudiants, féministes, lgbt, artistiques, et tous les autres sujets qui partagent nos mêmes objectifs. Le collectif Gherussia agit soit au travers de ses propres analyses sociales, politiques et économiques, soit au travers l’organisation de rencontres, conférences, leçons et séminaires, soit au travers de campagnes video et au travers l’engagement actif dans les luttes.

«Stvar – časopis za teorijske prakse» (“La chose – Revue pour les praxis théoriques) est la publication principale du collectif: elle publie avec fréquence annuelle et contient des textes critiques, traductions, interviews, articles concernant les projets actuels du collectif. Chaque numéro de la revue est gratuit et chaque activité théorique-politique du collectif Gherussia est publique.

 

Brève histoire de Gherussia

Gherussia a été fondé en février 2005, initialement en tant que Club des étudiants de philosophie auprès de la faculté de Novi Sad, avec l’idée de s’engager plus dans le domaine de la philosophie, d’enquêter mieux les contenus philosophiques pas suffisamment traités dans les contextes académiques et avec l’intention de collaborer avec d’autres étudiants de philosophie aux niveaux régional et international. Dans sa phase initiale Gherussia a organisé un colloque international “Identitet. Sloboda” (Identité. Liberté) en Octobre 2005 et a publié un recueil des actes du colloque en 2006. Successivement, elle a organisé un cycle annuel (mars 2006 – mars 2007) de rencontres ayant pour titre "Filozofski razgovori" au Bunker (chez le centre culturel étudiant de Novi Sad).

Gherussia évolue ensuite en une organisation qui rassemble une nouvelle génération d’auteurs hommes et femmes, en créant ainsi un milieu philosophique stimulant qui à l’époque a représenté une sorte de corps d’éducation alternatif, ayant pour objet d’intérêt les théories qui étaient exclues du discours académique. Parmi les événements importants, on rappel “ La petite école de psychanalyse” (Aout-Septembre 2006) et puis, en Aout 2007, l’école d’été internationale “subjekt.net” auprès de la forteresse de Petrovaradino, en collaboration avec la société d’étudiant de philosophie de Ljubljana (Slovenia). Viennent par la suite les colloques "Nihil.net" (Novembre 2007) e "FF-najglasnija filmozofiranja" (Mars 2008) auprès de Centre de la jeunesse CK13 à Novi Sad. En Mai 2008 les gherussians et les gherussiennes ont participé à l’école du Premier Mai de Ljubljana. Pendant les deux ans 2008-2010 Gherussia a organisé des groupes de lectures (de textes de Marx et Foucault) et une série de leçons organisés en CK13, en incluant de nouveaux participants et en élargissant son champ d’action. Cette période du développement de Gherussia a été marqué par la fondation de la revue Časopis Stvar , dont le premier numéro est sorti en février 2010.

Gherussia a été engagé dans la nouvelle vague de manifestations étudiantes dans les Balkans: avec les textes sur les mouvements de Zagabrie en 2009 et Belgrade en 2011, et, en intervenant sur la scène de Novi Sad, le collectif s’est radicalisé au niveau politique; ce tournant s’est répercuté aussi bien sur le travail théorique, à partir de ce moment là toujours plus orienté vers la critique de l’organisation capitaliste de la totalité sociale et de son idéologie néolibérale dominante, ma elle s’est aussi orientée vers le renforcement d’une base théorique pour la gauche émergente. à ce moment Gherussia a cessée d’être une association des étudiants de philosophie en assumant, jusqu’à aujourd’hui, la structure d’un collectif théorico-politique.

En 2011 les gherussians ont organisé la leçon du philosophe et pubbliciste hongrois Gaspar Miklos Tamas à l’Art  Klinika de Novi Sad; en 2012 ils ont participé au colloque sur la critique de l’idéologie se déroulant auprès de l’Institut de philosophie et théories sociales de Belgrade. Pendant l’année 2012 un travail collectif a été engagé à l’intérieur de la Grupa za svojinu (Groupe pour la propriété), entre Novi Sad et Belgrade. Ici les membres de Gherussia ont étudié les conceptions de la propriété dans Hobbes, Hume, Rousseau, Proudhon et Marx. L’été d’après Gherussia a participé à l’école d’été “Levica” organisé par le centre pour les politiques émancipatrices.

Dans l’automne 2012, en collaboration avec la Fondation Rosa Luxemburg, Gherussia a mis en place un cycle de conférences, Introduction aux théories radicales, poursuivi jusqu’en Mai 2013. Ce programme avait deux objectifs: le premier, ouvrir un espace de la polarisation politique à Novi Sad et dans toute la Serbie, pour se placer à l’extérieur des choix politiques (in)existants; le deuxième, s’opposer, au niveau politique, à l’apaisement de la théorie pour ensuite divulguer théories radicales qui puissent donner une contribution à la création de processus de transformation de la société. Le but était d’atteindre ces objectifs en ouvrant au publique le débat sur l’histoire des théories sociales, politiques et économiques alternatives, théories applicables au niveau pratique avec une analyse des formes actuelles de l’exploitation sociale et économique. L’introduction aux théories radicales était ainsi un projet publique de formation adressé surtout aux étudiants et aux jeunes, ainsi qu’à tous ceux intéressé à la théorie sociale critique et à la politique. à l’intérieur de ce projet pour la première fois ont été traduits beaucoup de films concernants personnages et mouvements importants pour l’histoire de la critique sociale. Tout ces activités et résultats ont poussé la célèbre revue hongroise Ex Symposium à dédier un numéro entier a Gherussia. Dans ce fascicule ont été publiés textes d’auteurs, individuels et collectifs, interviews et contenus visuels et poétiques des membres de Gherussia, lesquels ont présenté leur propre groupe et revue à Budapest et à Pecs en 2013. La même année Gherussia a participé à l’école “Dilemmes de la gauche d’aujourd’hui” à Fruška Gora.

A cause des politiques anti-ouvrières du gouvernement serbe, qui ont abouti à la proposition de la nouvelle du travail de 2013, le collectif Gherussia s’engage toujours plus dans le champs des droits des travailleurs. Cette loi a de fait éliminé les droits fondamentaux d’ouvriers et employés, ainsi Gherussia, en outre des discussions publiques, et en collaboration avec les autres organisations, a participé aux rencontres d’analyse de la nouvelle loi du travail. Ensuite a été mise en avant une collaboration avec les syndicats qui s’occupent de ces mêmes problèmes, officialisé par l’accord de collaboration avec l’union des syndicats indépendants de Novi Sad à la fin de décembre 2013. Cette collaboration a eu pour résultat une campagne video, monté par les membres du collectif, contre la loi du travail en question. En mêmes temps les membres du collectif ont participé aux conférences et aux analyses des normes et aux actions démonstratives, aux grèves et aux manifestations contre la loi et les autres démarches anti-ouvrières du Gouvernement. 

En 2014, le collectif Gherussia a démarré un nouveau projet d’éducation politique ayant pour titre “La gauche en Serbie: éléments pour la construction d’une position politique”, à l’intérieur de laquelle neuf rencontres ont été réalisés (janvier: Qu’est-ce que arrivera avec la Loi du travail?; février: Réforme de Bologne et instruction publique; mars: L’expérience du socialisme yougoslave; avril: Les processus de transition; mai: Ville: lieu de lutte de classe; juin: à qui appartient l’Union Européenne?; septembre: Formes d’organisation: les directives pour la gauche; octobre: Le féminisme de gauche; novembre: Les syndicats et la résistance). Avec ce projet les gherussians et les gherussiennes ont essayé de donner une contribution à la création d’une position politique alternative au capitalisme néolibéral. Les transcriptions de toutes les rencontres organisés à l’intérieur de ce projet ont été publiées dans le sixième et le septième numéro de la revue “Stvar”.

 

Qui sont les gherussians et les gherussiennes?

Andrea Jovanović, Đorđe Hristov, Ivan Radenković, Maja Solar et Saša Hrnjez.

 

 

 

 

 

           

 

Share
05 avg

CHI SIAMO

Perché Collettivo Gherussia?

 

Gherussia è un collettivo impegnato nel lavoro teorico, politico e attivistico. Sviluppando le proprie posizioni su di una base anti-capitalista, marxista e feminista, muovendo una critica allo sfruttamento economico-sociale, Gherussia costituisce il luogo d'incontro di tutti coloro che lottano, con i vari mezzi, per una società organizzata secondo i bisogni dell'uomo, non secondo i bisogni del mercato e della logica del profitto. Gherussia svolge le proprie attività insieme ai gruppi sociali con cui collabora: organizzazioni regionali di sinistra; sindacati; gruppi in defesa dei diritti dei lavoratori; gruppi progressisti studenteschi, femministi, lgbt, artistici e tutti gli altri soggetti che ne condividono le nostre finalità. Il collettivo Gherussia agisce sia attraverso le proprie analisi sociali, politiche ed economiche, sia attraverso l'organizzazione di incontri, conferenze, lezioni e seminari, sia attraverso  campagne video e  attraverso l'impegno attivo nelle lotte

«Stvar – časopis za teorijske prakse»   (''La cosa – Rivista per le prassi teoriche'') è la pubblicazione principale del collettivo: esce con frequenza annuale e contiene testi critici, traduzioni, interviste, articoli riguardanti i progetti attuali del collettivo. Ogni numero della rivista è gratuito e ogni attività teorico-politica del collettivo Gherussia è pubblica.

 

Breve storia di Gherussia.

 

Gherussia è stata fondata nel febbraio 2005, inizialmente come un Club degli studenti di filosofia presso la Facoltà di filosofia di Novi Sad, con l'idea di impegnarsi di più nell'ambito della filosofia, di indagare meglio i contenuti filosofici non sufficientemente trattati nel campo accademico e con l'intezione di collaborare con gli altri studenti di filosofia al livello regionale e internazionale. Nella sua fase iniziale Gherussia ha organizzato un convegno internazionale "Identitet. Sloboda" (Identità. Libertà) nell'ottobre 2005 e ha pubblicato una raccolta degli atti dello stesso convegno nel 2006. Successivamente, ha dato corso a un ciclo degli incontri dal titolo "Filozofski razgovori" a Bunker (presso il Centro culturale studentesco di Novi Sad), della durata di un anno (marzo 2006-marzo 2007). Gherussia, in questa fase, si evolve in un'organizzazione che raccoglie una nuova generazione di autori e autrici, creando così un ambiente filosofico stimolante che in quegli anni ha rappresentato una sorta di corpo d'istruzione alternativo, avendo come oggetto dei propri interessi quelle teorie che venivano escluse dal discorso accademico-universitario. E' stata organizzata in seguito "La piccola scuola di psicoanalisi" (agosto-settembre 2006) e poi, nell'agosto 2007,  la Scuola estiva internazionale "Subjekt.net" presso la Fortezza di Petrovaradino, in collaborazione con la Società studentesca di filosofia di Ljubljana (Slovenia).  Hanno seguito i convegni "Nihil.net" (novembre 2007) e "FF-najglasnija filmozofiranja" (marzo 2008) presso il Centro di gioventù CK13 a Novi Sad. Nel maggio 2008 i gherussiani e le gherussiane hanno partecipato alla Scuola di Primo Maggio a Ljubljana. Durante il biennio 2009/2010 Gherussia ha organizzato gruppi di lettura (dei testi di Foucault e di Marx) e una serie delle lezioni organizzate nel CK13, includendo sempre le nuove persone e allargando il proprio campo di azione. Questo periodo nello sviluppo della Gherussia è stato contrassegnato dalla fondazione della rivista Časopis Stvar il cui primo numero è uscito nel febbraio 2010.

Gherussia è stata impegnata nella nuova onda di manifestazioni studentesche nei Balcani: con i testi sui movimenti studenteschi di Zagabria nel 2009 e di Belgrado nel 2011, e, intervenendo sulla scena di Novi Sad, Gherussia si è radicalizzata politicamente, e tale momento si è ripercosso anche sul suo lavoro teorico, d’allora in poi orientato sempre di più verso la critica dell’organizzazione capitalista della totalità sociale e della sua ideologia neoliberale dominante, ma si è anche orientato verso la consolidazione di una base teorica per sinistra emergente. Con ciò Gherussia ha smesso di essere un’associazione degli studenti di filosofia assumendo la struttura di un collettivo teorico-politico, sotto la qual forma opera anche oggi.

Nel 2011 i gherussiani hanno organizzato la lezione del filosofo e pubblicista ungherese Gaspar Miklos Tamas all’Art Klinika a Novi Sad, mentre nel 2012 hanno partecipato al convegno sulla critica dell’ideologia svoltosi presso l’Istituto di filosofia e teoria sociale di Belgrado. Durante 2012 si è intrapreso un lavoro collettivo all’interno della Grupa za svojinu (Gruppo per la proprietà), tra Novi Sad e Belgrado, in cui i membri della Gherussia hanno studiato le concezioni della proprietà in Hobbes, Hume, Rousseau, Prudon e Marx. L’estate dopo Gherussia ha partecipato alla Scuola estiva “Levica” organizzata dal Centro per le politiche emancipative.

Nell’autunno 2012, in collaborazione con la Fondazione Rosa Luxemburg, Gherussia ha dato avvio a un ciclo di conferenze, Introduzione alle teorie radicali, durato fino a maggio 2013. Questo programma aveva due obiettivi: il primo, aprire uno spazio dalla polarizzazione politica a Novi Sad e in tutta la Serbia, per collocarsi al di fuori delle scelte politiche (in)esistenti; il secondo, contrastare, a livello politico, la pacificazione della teoria per poi divulgare teorie radicali che potessero contribuire a creare processi trasformativi nella società. Lo scopo era di farlo aprendo al pubblico il dibattito sulla storia delle teorie sociali, politiche ed economiche alternative, teorie applicabili nella pratica in analisi delle forme attuali dello sfruttamento sociale ed economico. L’introduzione alle teorie radicali era perciò il progetto pubblico d’istruzione indirizzato soprattutto agli studenti e ai giovani, nonché a tutti gli interessati di teoria sociale critica e di politica. All’interno di questo progetto per la prima volta sono stati tradotti i molti film  inerenti a personaggi e movimenti importanti per la storia della critica sociale. Tutto questo ha dato l’idea alla famosa rivista ungherese Ex Symposion  di dedicare un intero numero a Gherussia. In questo fascicolo sono stati pubblicati testi d’autore, individuali e collettivi, interviste e i contenuti visivo-poetici dei membri di Gherussia, i quali hanno presentato il proprio gruppo e la rivista a Budapest e a Pécs nel 2013. Lo stesso anno Gherussia ha partecipato alla Scuola “Dilemmi della sinistra oggi” a Fruška Gora.

A causa delle politiche anti-operaie del governo serbo, che sono culminate con la proposta della nuova legge sul lavoro nel 2013, il collettivo Gherussia si sta impegnando sempre di più nel campo dei diritti di lavoratori. Avendo questa legge abolito i diritti sociali fondamentali di operai e impiegati, Gherussia, oltre alle discussioni pubbliche, e in collaborazione con le altre organizzazioni, ha partecipato agli incontri d’analisi della nuova legge sul lavoro. Inoltre, Gherussia ha partecipato ad azioni di contestazione contro la nuova proposta di legge sul lavoro.  In seguito si è realizzata la collaborazione con i sindacati che si occupano degli stessi problemi, ufficializzata con l’accordo di collaborazione con l’Unione dei sindacati indipendenti di Novi Sad, alla fine del dicembre 2013. Come esito di questa collaborazione i membri del collettivo hanno intrapreso una campagna video contro la Legge, partecipando allo stesso tempo sia alle conferenze che alle analisi della normativa e continuando a partecipare alle azioni dimostrative, agli scioperi e alle manifestazioni di piazza contro la legge e le altre misure anti-operaie del Governo. 

Nel 2014, il collettivo Gherussia ha avviato un nuovo progetto di educazione politica dal titolo: “La sinistra in Serbia: Elementi per la costruzione di una posizione politica”, all’interno del quale ha realizzato nove incontri (gennaio: Cosa succederà con la Legge sul lavoro?, febbraio: Riforma di Bologna e istruzione pubblica, marzo: L’esperienza del socialismo jugoslavo; aprile: I processi di transizione nei paesi postsocialisti, maggio: Città: luogo della lotta di classe; giugno: Di chi è l’Unione Europea?, settembre: Forme organizzative: Le direttive per la sinistra, ottobre: I femminismi di sinistra, novembre: I sindacati e la resistenza). Con questo progetto i gherussiani e le gherussiane hanno tentato di contribuire alla creazione di una posizione politica alternativa al capitalismo neoliberale. Le trascrizioni di tutti gli incontri svolti durante questo progetto sono stati pubblicati nel sesto e nel settimo numero della rivista “Stvar”.

 

Chi sono i gherussiani e le gherussiane?

Andrea Jovanović, Đorđe Hristov, Ivan Radenković, Maja Solar i Saša Hrnjez.


 

Share
Translate »