Tag Archives: liberalna ideologija

04 jan

Primož Krašovec – Evropska politika i (neo)fašizam

Tekst je objavljen u 8. broju Časopisa Stvar

Primož Krašovec

EVROPSKA POLITIKA I (NEO)FAŠIZAM

Kako misliti uspon nove ekstremne desnice i neofašizma u današnjoj Evropi čini se kao suvišno pitanje, budući da su stvari naizgled jasne: očigledna je činjenica da ekstremna desnica beleži izniman rast izborne podrške; da nasilje nad Romima, migrantima i muslimanima nije stvar izolovanih incidenata, već je sistemska pojava; da ne samo da su rasistički i šovinistički diskursi prisutni u javnom prostoru, već su rasistički i šovinistički stereotipi postali politički legitimni obrasci interpretacije društva i istorije. Uporedo s postavljanjem spomenika domobrancima u Sloveniji, mađarske uniformisane jedinice za društvenu higijenu pretresaju privatne kuće i proganjaju nemoralne oblike života, dok Italija deportuje Rome, a oružane divizije Zlatne zore u Grčkoj tuku i maltretiraju migrante. Očigledno je da danas u Evropi imamo neku vrstu (neo)fašističkih ideologija i prakse, i takođe je jasno da one neće nestati same od sebe, već da je potrebna neka vrsta otpora odnosno antifašističke borbe za 21. vek.

Istovremeno sa ovim, uzroci neofašizma i metode borbe protiv njega su manje očigledni. Ustaljene (kritičke) interpretacije fašizma možemo, donekle pojednostavljeno, podeliti na dve osnovne vrste. Prva fašizam vidi kao društveni meteor, nezamislivo zlo koje ipak udara samo u određenim društveno-istorijskim okolnostima – na primer, u trenucima krize i opšte društvene opustošenosti i kada je levica suviše slaba da bi ponudila ozbiljnu i opšteprihvatljivu alternativu. Kada i ako je ta situacija (a danas u Evropi jeste), ekstremna desnica koristi dati politički manevarski prostor i preusmerava bes i razočarenja masa na žrtvene jarce poput jevreja, muslimana i/ili migranata te putem demagoške propagande mobiliše mase za teroristički, totalitarni i istrebljivački politički projekat. U ovoj tački dolazimo i do drugog preovlađujućeg načina interpretacije neofašizma – u samim masama ljudi postoji nešto opasno, sumnjivo i barem potencijalno fašistoidno i potrebno je nekako ne samo omesti uticaj fašističke demagogije i propagande na masu, već i sprečiti (preveliki) uticaj mase na politiku, budući da taj fašistoidni potencijal, koji samo čeka svoj propagandni trenutak, leži u njoj samoj.

 

 

Read More

Share
06 maj

Aleksandar Matković, ČIJI SU NAŠI DUGOVI?

Tekst je prvobitno objavljen u časopisu Novi Plamen 

„Čiji su naši dugovi?‟

– evrointegracija i liberalna ideologija – 

Aleksandar Matković

SAŽETAK: Tekst se bavi kritikom liberalnih predstava o EU kao idealnotipske ekonomije u koju će se Srbija naprosto “integrisati” i time započeti obećani razvoj. Da bi se u potpunosti kontriralo ovoj ideologiji potrebno je napustiti problem “neoliberalizma u jednoj državi” i fokusirati se na položaj Srbije unutar evropskog ekonomskog prostora. Da bi se to učinilo, rad najpre govori o odnosu centra i periferije te iznosi kritike na nekoliko teorija koje predstavljaju ovaj odnos kao odnos dominacije a ne podele rada i onih teorija koje zapostavljaju klasne razlike u samome centru. Ukoliko se uzme da je odnos centra i periferije dvosmeran odnos, tada se ekonomski indikatori pojedinačnih zemalja javljaju ne kao izolovani nego kao povezani delovi jedne ekonomske celine. Tada se problemi poput budžetskih, strukturnih deficita i javnih dugova pojavljuju ne kao izvori krize, nego kao njene posledice. Rad potom analizira pitanje čega su posledice pomenuti deficiti i dugovi. To se odvija u tri koraka: 1) preko analize kreditne strukture srpskih dugova (od kojih je 2/3 indeksirano ili denominovano u evrima, zbog čega su u zavisnosti od fluktuacije evra i čime je zauzvrat onemogućeno vršenje devaluacije vlastite valute); 2) ulogom politički uslovljenih kredita poput MMF-ovih (koji, premda je promenio svoju funkciju od vremena raspada Jugoslavije, i dalje ispostavlja političke uslove poput restrukturiranja javnih preduzeća, uvođenja zakona o radu i sl.) te 3) putem analize uvozno/izvoznih sporazuma (poput Sporazuma za stabilizaciju i pridruživanje koji predviđa postepenu „liberalizaciju trgovine“ odnosno ukidanje zaštite domaćih proizvođača u vidu carine na uvezene proizvode čime domaće proizvođače otvara konkurenciji zemalja centra, čime se spušta domaća agregatna potražnja). Na kraju se opisuje faktički status quo srpske ekonomske politike koja je gotovo u potpunosti ista uprkos promenama vladajućih partija od 2000-ih i postavlja se pitanje izdrživosti prostora kojeg takva politika stvara te u kojem je nemoguće da se dese ni otplate ni otpisi dugova, dok se pitanje bankrota izbegava u javnom diskursu.

KLJUČNE REČI: centar, dugovi, evro, Evropska Unija, krediti, MMF, periferija, Srbija.

Novi talasi mera štednji koji se trenutno sprovode u Srbiji, uključuju srozavanje javnog sektora, smanjivanje penzija i reformu PIO fondova, produžavanje radnog veka kao i izmenu radnog zakonodavstva sa namerom da se snize cene i uslovi rada. Ovo su liberalni odgovori na razvoj ekonomske krize iz 2008. Šest godina posle izbijanja te krize postaje jasno da se njihovim programskim sprovođenjem i ponavljanjem postojeće stanje neće u većoj meri promeniti, te da su oni – nedovoljni. Ako pogledamo šta je slepa mrlja liberalnih predstava, šta je polazana tačka koju one nikada ne dovode u pitanje, shvatićemo da je to ideja da će se ekonomsko stanje Srbije popraviti uvođenjem „još“ tržišta, dovođenjem „pravog kapitalizma“ i usklađivanjem sa ekonomskim zahtevima „Evrope“. Pitanje „čije Evrope?“ u slučaju Srbije još uvek nije zatvoreno i upravo se zbog toga mora postaviti upravo onim liberalnim predstavama koje ga ne postavljaju.

Kontra liberalnoj ideologiji koja nekritički promoviše evrointegracije kao jedinstven i neproblematičan proces, proces koji predstavlja „put ka Evropi“, samo pitanje problema evropske ekonomije i položaju Srbije u njoj je paradoksalno. Takve predstave ne dovode u pitanje ni tržište ni evropsku ekonomiju, nego svaki problem odmah prebacuju na subjekt naroda i javnosti – tako se razlike u evropskim ekonomijama predstavljaju kroz mitove o „vrednim Nemcima“, „lenjim Grcima“, ali i „javnom dugu“, „prevelikom trošenju“, itd. Premda je govor o „prevelikom trošenju“ u kontekstu Srbije besmislica, uzevši u obzir ogromnu nezaposlenost, (ne)postojeću kupovnu moć građana i veliku deindustrijalizaciju zemlje, ta liberalna predstava i dalje opstaje, kao i sve ostale. Međutim, upravo činjenica da one opstaju uprkos postojećim uslovima, čini ih ideologijom i delovima ideološke mašine koju ubedljivo podupire većina vladajućih srpskih partija. Stoga i dalje ostaje zadatak da se ovakvoj ideologiji suprotstavi konkretnim i usmerenim političkim delovanjem: kritika liberalne ideologije se otuda mora izvesti iz bitno drugačijeg ugla i ponuditi alternativnu analizu postojećeg stanja. Zato ona mora početi stavom da osnovni političko-ekonomski problemi koje danas susrećemo u jednoj zemlji poput Srbije nisu izolovane pojave niti posledice „divljeg kapitalizma“ na Balkanu, nego problemi čije uzroke moramo potražiti izvan tih odrednica. Njih je moguće analizirati tek ako se shvati da pojave poput budžetskih deficita, javnog i spoljnog duga nisu izolovani fenomeni niti se tako mogu tretirati. U tom smislu, kontrirati zvaničnoj ideologiji znači napustiti problem „neoliberalizma u jednoj državi“ i postaviti ga sa obe strane granice, odnosno, promisliti ga iz odnosa centra i periferije. Potrebno je pokazati kako i zašto Srbija pripada evropskoj periferiji: jer, njena liberalizacija je tekla uporedo sa njenom periferizacijom, a novi talasi mera štednji je na tom položaju samo održavaju.

1006320_10151643807722955_1003121287_n

Read More

Share
Translate »