Category Archives: Prikazi

16 nov

Keep calm and radical! Teorijske strategije filozofskih ne-radnika (E-novine)

Komodifikacija rada i znanja, kriza finansijskog kapitala, periferizacija zemalja Trećeg sveta, rešavanje dugova još većim zaduživanjem, kreditno uslovljavanje, masovno otpuštanje radnika i td., predstavljaju pojave koje se pravdaju ekonomskim zakonima, potrebama tržišta, kapitala, i tome slično. Pojam ekonomskih zakona je postao tabu – svetinja koja je iznad profanih subjekata, koja je nedodirljiva i izopštena iz relacija tih subjekata, i samim tim, nešto što je izvan kritike. Odavde sledi potreba da se kritika i ekonomija ne odvajaju, već da se o njima govori istovremeno i zajedno, pogotovo kada je reč o neoliberalizmu, o drugoj Srbiji, i o slepom prihvatanju mitološkog diktata koji kaže da „slobodno tržište“ postoji u kapitalizmu, i štaviše, da ono postoji uprkos finansijskoj krizi

Prošlog meseca završen je prvi ciklus Gerusijinih „Uvoda u radikalne teorije“, a sledećeg meseca počinje drugi niz predavanja iz tog programa. Umesto hitne akcije i aktivnosti, ovaj program koristi bogatstvo pasivnosti: umesto hiper-aktivnosti rada, u krizi upravo nastaje potreba da se ne radi, da se ne reprodukuju oni odnosi koji su doveli do nje. U srcu te potrebe, leže teorijske strategije radikalnih teorija. Kakav značaj ovo ima za levicu u Srbiji? Umesto davanja neke „definicije“ njene organizacije, na ovo pitanje se najbolje može odgovoriti ako se barem ukratko pogleda presek trenutnih pozicija, praksi, projekata i situacija koje danas predstavljaju polja akcije Gerusije. Značaj radikalnih teorija stoga ima nekoliko dimenzija:

Prvo, pojam radikalnosti je u političkoj sceni Srbije često dovođen u vezu sa partijom, sa nacionalizmom, i u javnom diskursu je ostajao u senci 90-ih. Drugo, često se smatra da ovaj pojam označava nešto što je isključivo praktičke prirode. Dakle, pojmovi teorije, radikalnosti i levice činili su se međusobno isključivim. Suprotno tome, radikalne teorije u javni prostor vraćaju pojam radikalnosti u sintezi teorije i levice. Ovaj program je po svojoj suštini subverzivan: umesto da odvaja kritiku vladajućih struktura moci od njihovog prevazilaženja, poput raznih NGO-ova i humanističkog aktivizma, on ih spaja. Ovde kritika ne cilja na „reformaciju“ struktura moći, već na transformaciju same levice. Gerusija je mač sa dve oštrice: ona je organizacija koja je levo orijentisana, ali koja je istovremeno i teorijskog karaktera.

files

 

Read More

Share
10 sep

Umreženi subjekt

Tekst izašao u dnevnom listu DNEVNIK povodom održavanja međunarodne letnje škole Subjekt.net

Za razliku od ne tako davnih devedesetih godina, kada su se studenti Srbije školovali u potpunoj izolaciji, danas su stvari u mnogo čemu drugačije, a posebno raduje otvaranje sve češćih kontakata s univerzitetima iz regiona u kojima Novi Sad igra glavnu ulogu, pogotovo ako je reč o projektima koji ranije nisu realizovani. Takav je slučaj Međunarodna filozofska letnja škola koja je s radom počela juče i koja će u Novom Sadu do nedelje udomiti oko 30 mladih ljudi iz svih zemalja bivše SFR Jugoslavije. Ne radi se o jugonostalgiji, nego o prekoj potrebi da se bar za početak na svima razumljivim jezicima razmene iskustva i razviju poznanstva i dijalog, preko potrebni svakoj nauci, a u filozofiji praktično oduvek od presudnog značaja. Umrežavanje će na neki način upravo biti i glavna tema ovog filozofskog skupa koji su uspele da organizuju dve organizacije – Klub studenata filozofije “Gerusija” iz Novog Sada i Študentsko filozofsko društvo iz LJubljane (Slovenija). Tačnije, tema letnje škole je “Subjekt.net – ka poimanju umreženog subjekta”, a pristigli radovi i njihovi autori će na nju pokušati da odgovore u okvirima klasičnih filozofskih disciplina i usmerenja (ontologija, etika, fenomenologija…), kao i u okvirima savremenih idejnih strujanja (rodne studije, pravo, politika…). Ono što je od posebnog interesa za ovaj skup jeste pitanje gde se u današnjem mrežnom modelu poimanja društva smešta subjekat, pojam koji je kao i mnoge tradicionalne filozofske kategorije odavno kritikovana, čak i napuštena kategorija. Pravi je izazov spojiti nespojivo i ponuditi “nove verzije” subjekta, ovaj put umreženog, a polaznici škole time dokazuju da su spremni za misaone avanture koje traži i nudi filozofija. Pored radnog dela Međunarodne filozofske letnje škole, proizašle iz ranijih kvalitetnih i intenzivnih kontakata između novosadskih i slovenačkih studenata filozofije, koji se odvija u Akademiji umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi i koji je otvoren za javnost, drugi deo programa čine koncerti, poetski nastupi i performansi čiji su termini u kasnim večernjim satima, a mesto – “Art klinika”. Preksinoć je u “neakademskom” delu odrednica bila “Radio kafe – Kod braće Butkaj”, gde je formu otvaranja preuzeo audio-vizuelno-sadržajno zanimljiv video rad Ivana Radenkovića, dok su se mladi filozofi uz koktel upoznavali s programom i jedni s drugima.

I. Burić

Share
05 sep

Identitet. sloboda – recenzija objavljena u listu DANAS

Kako pobediti filozofiju autizma

Iako se bivša Jugoslavija rasparčala u borbi za imaginarni državni suverenitet, plativši besmisleno veliku cenu za jedan besmisleni politički projekat (kako to Boris Buden ubedljivo argumentuje), misaoni prostor Jugoslavije – ili bar jedan njegov deo – sa svrhom koju pronalazi u samom sebi upravo je zadržao celinu, markiranu otporom prema parohijalnom duhu etniciteta. Ova razlika jedno je od mesta na kojima se rađa identitet autora i autorki priloga u zborniku Identitet.Sloboda, objavljenom nakon filozofskog simpozijuma održanog na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu krajem 2005. Radovi teoretičarki i filozofa sa Univerziteta u regionu (Ljubljana, Skoplje, Sarajevo, Zagreb, Rijeka, Beograd, Novi Sad) potvrdili su konstataciju razlike i u diskurzivnim praksama pojedinih zajednica. Sa druge strane, srodnost akademskih zajednica bivše Jugoslavije, nažalost, očituje se pre svega u impotenciji “filozofije sa katedre”, simptomu dugogodšnje samoizolacije od savremenosti u koju se dovela filozofija autizma. U tom kontekstu zbornik Identitet.Sloboda, operacionalizovan kao “mašina” za rano upozoravanje na teorijske i filozofske tendencije u regionu, moguća je anticipacija jednog polja u nastajanju. Registar konstitutivnih repera obuhvata Bodrijara i Hegela, Kanta i Batlerovu, Deridu i Spinozu, a opseg predmeta kojim se autori bave proteže se sve do filma, (anti)psihijatrije, bajke i nauke. Kroz radove Tihomira Topuzovskog (Identitet i Razlika) i Maje Solar (Na lomači falusocentrične metafizike), recimo, u energičnom obračunu sa logocentrističkim diskursom progovara potreba za osvajanjem Drugih pozicija ili “prošivnih bodova” koji omogućavaju novu perspektivu. Izdvajaju se i tekstovi Opštost i kontingencija, Spinoza i Kant na putu u ontologiju slobode (Jan Princl, Filozofski fakultet Ljubljana), Antipsihijatrijska istraživanja šizofrenije u svetlu Hegelovog određenja slobode (Saša Hrnjez, Filozofski fakultet Novi Sad), More than reality – Blade Runner i hiperrealnost (Hrvoje Ratkajec, Filozfski fakultet Ljubljana) i drugi. Dominatan signal ovog zbornika ukazuje na nepovratnost pokrenutih procesa preobražaja dominatnog filozofskog diskursa, kao znak napuštanja i otvaranja, i novog izlaganja. Signal o izgradnji novog polja, čijoj konfiguraciji odgovara savremenost, svedočanstvo je o nemogućnosti klasičnog filozofskog diskursa bez Ostalog. I konačno, upravo kroz ove tačke progovara identitet autorki i autora koji u potrazi za relevantnim pojmovnim aparatom, označavaju konture jednog polja. Polja u kom je moguće misliti. Klub studentata i studentkinja filozofije Gerusija iz Novog Sada, tokom avgusta ove godine, organizuje novi simpozijum sa temom Subjekt.net. Broj radova koji stižu iz filozofskih zajednica sa prostora bivše Jugoslavije, već uveliko prevazilazi prostor predviđen za izlaganje. Konačno, pitanje da li će ova pomeranja registrovati “filozofija autizma” domaćih katedri, pokazuje se kao nebitno. Mišljenje sa Drugog mesta dokazalo je održivost.

Share
Translate »